نحوه ساخت کلاس رانندگی در جاوا


پاسخ 1:

کلاس شی در java.langpackage وجود دارد. هر کلاس در جاوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم از کلاس Object گرفته شده است. اگر یک کلاس کلاس دیگری را گسترش ندهد ، آن کلاس مستقیم کودک است و اگر کلاس دیگری را گسترش دهد ، غیر مستقیم است. بنابراین متدهای کلاس Object برای همه کلاس های جاوا در دسترس هستند. از این رو کلاس Object به عنوان ریشه سلسله مراتب وراثت در هر برنامه Java عمل می کند.